Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.04.2010) - eltrak