Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.05.2010) - eltrak