Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.05.2010) - eltrak