Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.02.2012) - eltrak