Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.03.2012) - eltrak