Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.03.2012) - eltrak