Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.06.2012) - eltrak