Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.07.2012) - eltrak