Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.07.2010) - eltrak