Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.07.2010) - eltrak