Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.10.2013) - eltrak