Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.10.2013) - eltrak