Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.11.2012) - eltrak