Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.11.2012) - eltrak