Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.01.2014) - eltrak