Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.01.2014) - eltrak