Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.04.2009) - eltrak