Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.06.2009) - eltrak