Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.07.2012) - eltrak