Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.07.2012) - eltrak