Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.07.2013) - eltrak