Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.07.2013) - eltrak