Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.10.2009) - eltrak