Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.11.2009) - eltrak