Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.11.2010) - eltrak