Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.12.2009) - eltrak