Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.12.2009) - eltrak