Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.12.2010) - eltrak