Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.12.2010) - eltrak