Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.01.2013) - eltrak