Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.05.2012) - eltrak