Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.07.2009) - eltrak