Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.07.2009) - eltrak