Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (15.01.2020) - eltrak