Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (16.09.2019) - eltrak