Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει (16.09.2019) - eltrak