Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (19.12.2019) - eltrak