Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (20.01.2020) - eltrak