Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (22.01.2020) - eltrak