Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (23.01.2020) - eltrak