Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (23.08.2019) - eltrak