Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει (23.08.2019) - eltrak