Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (26.08.2019) - eltrak