Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει (27.08.2019) - eltrak