Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (28.11.2019) - eltrak