Ανακοίνωση του Ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στο Πλαίσιο των Διατάξεων του Ν.3556/2007 (26.11.2010) - eltrak