Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.11.2010) - eltrak