Ανακοίνωση του Ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στο Πλαίσιο των Διατάξεων του Ν.3556/2007 (29.09.2011) - eltrak