Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (28.06.2018) - eltrak