Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (06.09.2019) - eltrak